Hållbart företagande

Vi på FRÄMJA har värdefull information till dig som arbetsgivare:

Det är konstaterat inom flertalet rapporter att medarbetare som har barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) ofta står utan tillräckligt stöd och hjälp i samhället. Faktum är att fyra av tio föräldrar har tvingats gå ner i arbetstid på grund av de utmaningar de möter i skolsituationen och sin vardag. Nästan en av tio har till och med helt slutat jobba. Stöd era medarbetare som har barn med NPF och stärk både er verksamhet, medarbetare och samhället!


Varför är stöd till medarbetare med NPF nödvändigt?

Tänk på arbets- och familjebalans som en balansgång. För att gå den här stigen framgångsrikt behöver medarbetare finna jämvikten mellan arbetslivet och familjelivet. För vissa medarbetare är den här balansgången extra utmanande på grund av att de har familjemedlemmar som lever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), exempelvis autism eller ADHD. För att förstå varför stöd till medarbetare med NPF-familjemedlemmar är så viktigt, låt oss titta på det som att gå på en repsträcka över en avgrund. På ena sidan av avgrunden står arbetsuppgifter, deadlines och professionella krav. På den andra sidan står familjen, de personliga behoven, och de särskilda utmaningar som NPF kan medföra.


Att vara förälder till ett barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) kan jämföras med att vara en projektledare fast utan lön. Föräldrar som står inför utmaningarna att stötta sina barn med NPF måste koordinera och organisera olika aspekter av sina barns liv, likt en projektledare som hanterar olika projektuppgifter. Till skillnad från många andra föräldrar kan dessa föräldrar behöva arbeta med flera olika myndigheter och instanser för att tillhandahålla adekvat stöd och vård. Det kan inkludera skolan, sjukvården, socialtjänsten, habilitering och ibland till och med rättsväsendet. Varje myndighet har sina egna krav, tidsfrister och protokoll som måste hanteras och innebär ofta många olika former av möten. Detta är en utmanande och krävande uppgift som kan vara överväldigande.


För en medarbetare som balanserar på detta rep, blir det viktigt att de känner att de har ett starkt nät som stödjer dem. Utan detta nät, eller om det är bristfälligt, kan risken för att ramla och hamna i obalans öka dramatiskt. Detta kan påverka deras förmåga att vara produktiva och engagerade på jobbet och även deras välbefinnande hemma.


Denna situation lägger med andra ord vikt på behovet av en stark säkerhetslina. Arbetsgivare som erbjuder stöd till medarbetare med NPF-familjemedlemmar bidrar till att stärka den säkerhetslinan. Genom att erbjuda exemepelvis flexibilitet, utbildning och andra resurser som hjälper medarbetarna att balansera arbets- och familjelivet, minskar ni den överhängande risken för att föräldern som "projektledare" i familjen tappar balansen.

Samtidigt underlättar detta stöd för medarbetarna att fortsätta att vara produktiva och engagerade på jobbet. Det skapar en känsla av trygghet som möjliggör en mer harmonisk och balanserad tillvaro. Det är en investering som ger avkastning i form av mer engagerade, produktiva och lojala medarbetare. Det visar också att arbetsgivaren förstår de utmaningar som dessa medarbetare står inför och värdesätter deras ansträngningar i både arbets- och familjelivet.


Er omtanke stärker även ert varumärke:

Attraktionskraft för talang: Ett företag som aktivt visar att de bryr sig om sina medarbetares välbefinnande blir mer attraktivt för nya talanger. Det kan hjälpa er att locka och behålla högkvalificerad personal.

Positiv företagsimage: Att vara en arbetsgivare som bryr sig om medarbetarna har en positiv inverkan på företagets image. Det kan öka företagets rykte både internt och externt.

Ökad produktivitet: Genom att erbjuda stöd som friskvårdsprogram eller företagshälsoinitiativ kan ni hjälpa era medarbetare att hantera stress och främja en hälsosam livsstil. Minskad stress och bättre hälsa kan leda till minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet.


Kontakta oss idag om ni vill ha mer information om hur ni kan gå tillväga för att stödja era medarbetare! 
Källa: Riksförbundet Attention, SPSM (specialpedagogiska Skolmyndigheten)  

Föreläsning


  • Kunskap förändrar. Det finns ett stort behov av kunskap ute i samhället när det gäller familjer som lever med NPF.  Stärk er funktionskompetens som arbetsgivare genom att öka Er förståelse för ett socialt hållbart företagande.


Coachning- familjestöd och anpassningar


 På FRÄMJA erbjuder vi stöd och hjälp till familjer och deras utveckling. Det kan innebära hjälp om vilka rättigheter som finns att få. Det kan handla om konkreta metoder och förhållningssätt som kan avlasta och minska den stressade vardagen. Det kan handla om att sätta in konkreta verktyg. Vi utvärderar alltid insatserna tillsammans. Vårt mål att få den olustiga känslan i magen att försvinna genom att tillsammans bygga en tryggare och mer harmonisk tillvaro för alla.


Coachning- familjens förmedlare


Vi vet att stress och oroliga känslor kan påverka både hälsa, ekonomi och trygghet. Att vara anhörig till en familjemdlem med NPF kan vara som att arbeta som projektledare, fast utan lön. Vi vill ta över den rollen för att avlasta familjen till att frigöra energi till annat, såsom jobb och fritid. Familjen kan därför genom viss avlastning möjliggöra mer tid till att också ta hand om sig själv- åtminstone lite mer än tidigare.


Hjälp utifrån ger familjen proffesionellt stöd i kommunikationen med skolan eller andra myndigheter. En neutral part som tillsammans med myndighet funderar och diskuterar vad som skulle förbättra situationen för deras barn vilket även berikar hela familjen. 

Öka Er medarbetares möjligheter till hjälp

Ibland kan det vara lång väntetid för vårdnadshavare att få hjälp med utredningar, en väntan som kan innebära mycket frustration och stress för vårdnadshavare.  Vi erbjuder privata  läs- och skrivutredningar för att minimera väntetiden, vill ni som arbetsgivare bidra för att hjälpa er medarbetare med möjlighet att ges snabbare stöd? 

unsplash