Läs- och skrivutredningar

Har ni funderingar om ert barn eller elevs läs- och skrivutveckling. Misstänker ni att det kan röra sig om en svårighet som behöver utredas vidare? Vi hjälper er att ta reda på orsakerna så rätt stöd kan sättas in. 

Hur går det till?

1. Kartläggning med frågeformulär till vårdnadshavare och elev

2. Pedagogisk information från skolan om elevens läs- och skrivutveckling

3. Vi genomför tester för att kartlägga elevens förmågor

4. Analys av resultatet och återkoppling 

5. Förslag till åtgärder som delges till vårdnadshavare, elev och skola

Information om

läs- och skrivsvårigheter 

Det finns olika kategorier av läs- och skrivsvårigheter.  Generella läs- och skrivsvårigheter samt specifika läs- och skrivsvårigheter (dyslexi).


Ungefär 20-25% beräknas ha generella läs- och skrivsvårigheter. Det kan handla om bristfällig undervisning, annat modersmål, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörsel- eller synnedsättningar. Helt enkelt olika anledningar till alla former av orsak till svårigheter att läsa och/eller skriva. Generella läs- och skrivsvårigheter kan, med rätt hjälp och anpassningar, tränas bort. 


Specifika läs- och skrivsvårigheter som också brukar benämnas dyslexi, förekommer hos cirka fem till åtta procent av befolkningen. Det handlar om en funktionsnedsättning i hjärnans fonologiska system och innebär svårigheter att avkoda. Därför är det viktigt att upptäcka i tid för att hitta gynnsamma sätt att läsa och ge rätt stöd till individen. 


Källa: SPSM- Specialpedagogiska skolmyndighetenunsplash