Förskola, skola,

vård och omsorg

Ni berättar, vi lyssnar!


På Främja har vi både utbildning och lång erfarenhet i professionella samtal. Vi vet att framgång för främjande och förebyggande arbete handlar om att finna goda samarbetsstrukturer mellan såväl hem, förskola, skola, vård och omsorg. Vårt engegemang är att hjälpa Er på vägen som en neutral part där lösningar är vårt främsta fokus.   


Ibland ställs en verksamhet inför stora utmaningar som handlar om att hantera beteendeproblem hos barn- och ungdomar. Verksamheten befinner sig då i ett läge att arbeta åtgärdande för att sedan kunna ta vid främjande och förebyggande processer. På Främja erbjuder vi en metodstödjande ärendehandledning, en handledningsform som innebär processer där pedagoger ges "hands- on"-kunskaper där medlet för att nå målet är handledarens hjälp utifrån dess specifika kompetens. Det kan handla om att finna eller förändra stöd i strukturer, bemötande eller den fysiska miljön.  Målet är att med hjälp av handledaren hitta lösningar på problemet. En arbetsmetod som också ofta innebär ett ökat och framgångsrikt samarbete mellan verksamhet och vårdnadshavare.   


Vi erbjuder också läs- och skrivutredningar (dyslexiutredningar) och frigör därmed er verksamhet att lägga tiden att kunna fokusera på andra främjande processer.


Främja specialpedagogik kan även vara en värdefull partner för att utveckla och stärka det systematiska kvalitetsarbetet. 

1. Specialiserad utbildning och kompetens: Främja specialpedagogik har en stark grund i specialutbildning och kompetens inom området specialpedagogik. Vi har omfattande erfarenhet och kan erbjuda förskolor och skolor specialiserad utbildning för att öka personalens kompetens. Genom att förse personal och pedagoger med kunskap om olika funktionsnedsättningar och bästa praxis inom specialpedagogik, kan förskolor och skolor förbättra sitt arbete med barn- och elever som är i behov av särskilt stöd.


2. Anpassade lösningar: Vi förstår att varje förskola och skola är unik och att utmaningar varierar. Främja specialpedagogik kan anpassa kompetensutveckling som matchar era specifika behov. Genom att utvärdera er nuvarande situation och identifiera områden som behöver stärkas, kan vi erbjuda rådgivning och stöd för vidare utveckling. 


3. Systematiskt tankesätt: Vi främjar ett systematiskt tankesätt när det kommer till specialpedagogiskt arbete. Genom att arbeta tillsammans med skolledning och personal kan vi hjälpa er att utveckla och förbättra era system och rutiner för att öka förutsättningar att elever får det stöd de behöver. Detta inkluderar utvärdering av befintliga processer, upprättande av tydliga mål och utvärdering av resultat för att säkerställa ständiga förbättringar.


Sammanfattningsvis, Främja specialpedagogik kan vara er partner i att utveckla och stärka det systematiska kvalitetsarbetet i verksamheter. Vi erbjuder kompetens utifrån en systematisk insats för att hjälpa er att möta era specifika utmaningar och skapa en miljö där målet är att varje barn och ungdom möjliggörs utveckling utifrån sina förutsättningar. Vi ser fram emot att vara en del av er resa mot förbättrad kvalitet och inkludering. 

Ärendehandledning- när nuläget inte längre fungerar


Processen i denna handledningsform bygger på följande moment:


1. Identifiera ett nuläge på metoder och strategier som används samt personalens tankar om individens beteende.

2. Gemensam kartläggning

3. Gemensam analys

4. Val av anpassningar

5. Samarbete med vårdnadshavare

6. Samanfattande dokumentation

7. Utvärdering


Pris per offertFöreläsningar

Vi erbjuder förläsningar i form av tema-paket. Vi kan även lyssna in om ni har särskilda önskemål och skräddarsy efter era behov.  


  • Fokus på autism och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar


  • Bemötande och förhållningssätt


  • Vad innebär "intrycksallergi" och "intryckssanera"


  • Problematisk skolfrånvaro


Pris per offert


Pedagogiska kartläggningar- och utredningar


Vi hjälper er att kartlägga er verksamhet, grupper eller individer utifrån behov i den pedagogiska, fysiska- och sociala lärmiljön ur ett organisatoriskt, grupp- och individperspektiv. Ett stöd för att öka Er utveckling i tillgängliga lärmiljöer. Observationer ingår. 


Pris per offertLäs- och skrivutredningar (dyselxiutredningar)


Det finns många fördelar med att frigöra Er specialpedagogiska kompetens på skolan från att vara den som ansvarar för läs- och skrivutredningar. Ni sparar tid till annat dessutom behöver inte skolverksamheten köpa in dyra licenser eller andra screeningsunderlag.


Vi på Främja specialpedagogik tar dessutom hand om hela processen från det inledande samtalet med vårdnadshavare, insamling av underlag, tester med elev och därefter återkoppling till samtliga aktörer på testresultat och förslag på stöttande åtgärder.


En fördel för eleven att genomgå testning med en utomstående aktör i själva testsituationen är att testledaren inte är en person som i vanliga fall brukar undervisa eleven. Det är en väsentlig skillnad för eleven att befinna sig i en testsituation och i ett undervisningssammanhang.


Pris per offert


Optimera Er tid till det främjande och förebyggande arbetet

- låt oss vara ett organisatoriskt stöd på vägen utifrån Ert specifika behov

unsplash